Or: Evgeny Rylov (Rus) Argent: Kliment Kolesnikov (Rus) Bronze: Ryan Murphy (USA) (Belga)

Or: Evgeny Rylov (Rus) Argent: Kliment Kolesnikov (Rus) Bronze: Ryan Murphy (USA) (Belga)